Menu

Warunek wykazania naruszenia dóbr osobistych

Wyłączenie skuteczności zarzutu przedawnienia

blog post

e) jego niewłaściwe zastosowanie i wskazanie w uzasadnieniu zarzutu nadużycia prawa przez powoda działań, które zdaniem Sądu Okręgowego byłyby zgodne z zasadami współżycia społecznego, albowiem w wypadku uznania, że doszło do nadużycia prawa rolą Sądu nie jest konstruowanie czysto hipotetycznych stanów faktycznych, które zdaniem Sądu powinny mieć miejsce, ale wskazanie, w jaki sposób konkretne działanie powoda narusza zasady współżycia społecznego oraz jakie to zasady zostały naruszone, tym bardziej, że postępowanie dowodowe (ani z inicjatywy stron, ani z urzędu) nie było prowadzone w kierunku stwierdzenia, czy wykreowany przez Sąd Okręgowy czysto hipotetycznie zgodny z zasadami współżycia społecznego stan rzeczy był możliwy do osiągnięcia czy nie; dane informacji

Sąd rozważył również możliwość wystąpienia szkody w chwili wpłacenia przez powódkę zaległości wraz z kosztami egzekucji dniu 20.11.2007 r. wobec faktu późniejszego uchylenia podstaw do prowadzenia postępowania egzekucyjnego wyrokiem z dni 3 marca 2008 r. Również i w tym wypadku roszczenie powódki jest przedawnione. Jednak w chwili uregulowania zadłużenia oraz kosztów egzekucji powódka nie miała podstaw do wysuwania roszczeń odszkodowawczych, bowiem tytuł wykonawczy, na podstawie którego prowadzono egzekucję pozostawał w obrocie prawnym.

prawniczy ranking

Uprawnienie dotyczące wszczęcia postępowania sądowego ma charakter formalny, jest ponadto gwarantowane prawem do sądu z art. 45 Konstytucji RP, jeżeli nie towarzyszą temu szczególne względy, nie może być więc nadużywane przez wierzyciela korzystającego z drogi postępowania pojednawczego, które ma na celu uzyskanie korzyści przez obie strony sporu, istotą ugody sądowej jest bowiem czynienie sobie wzajemnie ustępstw przez obie strony (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2000 r., II CKN 753/98). skuteczny adwokat łódź

Jak trafnie przyjął Sąd pierwszej instancji, do substratu zachowku wchodzi połowa wartości nieruchomości darowanej pozwanym - 758.000 zł, połowa wartości darowanej powódce J.K. oraz 1 wartości nieruchomości darowanej małż. K. Łączna wartość tych praw majątkowych zamyka się kwotą 989.750 zł. To oznacza, że powodowi należy się suma 164.958,33 zł, powódkom zaś kwoty po 123.718,75 zł (co po zaliczeniu na udział J.K. otrzymanej przez nią działki spowodowało oddalenie jej powództwa ).

Go Back

Comment

Blog Search

Blog Archive

Comments

There are currently no blog comments.